Sharujeme sloučeno s HoppyCar

Pokud chcete sdílet své auto nebo se přihlásit jako řidič, stáhněte si aplikaci HoppyCar v Apple Store, nebo Google Play.

 

Půjčka, výpůjčka nebo pronájem?

Při sousedském půjčování věcí vzniká přímý smluvní vztah mezi vlastníkem a tím, komu věc půjčuje. V právní terminologii se tomu ovšem neříká půjčka (půjčují se peníze), ale výpůjčka (pokud vlastník poskytuje věc bezplatně), nebo nájem (pokud vlastník dostává zaplaceno). V našem pojetí bude tedy zpravidla vznikat nájemní smlouva, kde má vlastník roli pronajímatele a druhá strana (uživatel) roli nájemce.

Jaká smlouva, když nic nepodepisujeme?

Nájemní smlouva vzniká i neformálně, stačí si věc předat s úmyslem, aby ji druhý užíval. Součástí takto uzavřené smlouvy jsou:

 1. informace, které vlastník vyplnil v profilu věci – tedy cena, hodnota věci a další podmínky, za kterých vlastník věc poskytuje (např. zákaz kouření v autě),
 2. informace, které si vlastník a uživatel vymění v průběhu rezervace (termín, způsob předání),
 3. další informace, které si vlastník a uživatel sdělí ústně,
 4. práva a povinnosti vyplývající ze zákona (viz níže).

Výhodou Sharujeme.cz je, že důležité věci (bod 1 a 2) jsou zachyceny v písemné podobě a na ústní dohodu zbývají méně podstané detaily (bod 3).

Pro větší právní jistotu je součástí potvrzené rezervace také předávací protokol, neboť náš systém je sice schopen zachytit podmínky nájemní smlouvy, ale při jejím uzavření (v okamžiku předání věci) již roli svědka sehrát neumíme.

Co říká občanský zákoník o nájemní smlouvě?

Pravidla pro nájemní smlouvu, která obsahuje nový občanský zákoník v § 2201 a násl. a zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku v § 2321 - 2325. (plné znění vybraných paragrafů zde):

Povinnosti uživatele (nájemce):

 • užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému nebo obvyklému účelu,
 • platit nájemné,
 • jakmile zjistí vadu veci, kterou má pronajímatel odstranit, oznámit mu to
 • strpět nezbytnou opravu věci, kterou nelze odložit,
 • po skončení nájmu věc vrátit v takovém stavu, v jakém byla při převzetí, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání.

Povinnosti vlastníka (pronajímatele):

 • předat věc ve stavu, aby ji mohl užívat k obvyklému účelu,
 • udržovat vlastním nákladem věc v takovém stavu, aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata,
 • odevzdat věc se vším, co je třeba k jejímu řádnému užívání (např. doklady k automobilu).

Práva uživatele (nájemce):

 • umožnit na vlastní odpovědnost třetí osobě věc užívat,
 • požadovat slevu z nájemného, pokud může věc z důvodů na straně pronajímatele užívat jen omezeně.

Další důležitá ustanovení:

 • Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření nájemní smlouvy strany věděly a která nebrání užívání věci.
 • Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci nájemce, ledaže se k ní zavázal pronajímatel. Ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k některému způsobu nebo druhu údržby a k opravě některých vad zavázal nájemce.

Kdo hradí škody?

Stručná odpověď zní: Uživatel. V zásadě platí, že riziko poškození nese po dobu nájmu uživatel, jako by věc byla jeho vlastní. Výjimkou je obvyklé opotřebení věci, ke kterému běžně dochází při jejím používání, nebo poškození, které způsobila vada věci, tedy např. ošoupání pneumatik a brzdových destiček u aut (obvyklé opotřebení) nebo výfuk, který urezne (vada). Náklady spojené s obvyklým opotřebením a odstraňováním vad jsou součástí nákladů na provoz, hradí je vlastník a měl by je rozpočítat do ceny, za kterou věc půjčuje.

Pokud uživatel věc jednorázově poškodí nad rámec obvyklého opotřebení, nebo ji úplně zničí, je to on, kdo hradí vzniklou škodu (např. náklady spojené s opravou). Platí to i pro situace, kdy vlastník přijde k újmě bez uživatelova zavinění, třeba při při krádeži nebo živelné pohromě. Právě kvůli těmto škodám je na Sharujeme.cz u věci vždy uvedena její hodnota, která zároveň představuje horní limit pro náhradu majetkové újmy vlastníka ze strany uživatele. Pokud by Vás to zajímalo, existuje k tomuto tématu jeden pěkný rozsudek Nejvyššího soudu.

Pomůže pojištění?

U pojištěných věcí je riziko na straně nájemce menší, i tak je ale v případě škody potřeba počítat s jednorázovými výdaji, podobně jako kdyby byla pojištěná věc  jeho vlastní - tj. je třeba uhradit spoluúčast a také kompenzovat vlastníkovi případné navýšení pojistného ze strany pojišťovny po pojistné události.

Na Sharujeme.cz jsou aktuálně nabízena nejčastěji starší auta, která nemají havarijní pojištění. Uživatel tedy hradí případnou škodu v plné výši až do limitu daného zbytkovou hodnotou vozu, která se pohybuje v rozmezí 20 - 100 tis. Kč.

A co daně?

Peníze za sharování jsou pro vlastníka příjmem a pro uživatele, který podniká, nákladem. Oběma těmto aspektům se věnujeme zde.